content_copy

เครื่องมือแพทย์ทั้งหมด

74

store

เครื่องมือพร้อมใช้

29

info_outline

หน่วยงานยืม

45

เครื่องมือเข้าบำรุงรักษา

0

10 อันดับใช้งานอยู่นานที่สุด

เครื่องมือที่ยืมไปใช้งานที่หน่วยงาน และยังไม่ได้คืนมาที่ศูนย์ฯ

เลขครุภัณฑ์ ชื่อ ยี่ห้อ แบบ ใช้ที่ ระยะเวลาที่ใช้
6515-050-0002/12 เครื่องSyringpump 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) 4 วัน
6515-038-0001/14 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ SCHILLER 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) 3 วัน
6515-038-0001/35 Bed Side Monitor 1406 - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMR) 3 วัน
6515-038-0001/37 Bed Sied Monitor 1406 - งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EMR) 3 วัน
6515-038-0001/36 Bed Side Monitor 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) 3 วัน
6515-038-0001/24 เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) 3 วัน
6515-038-0001/10 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ DASH 4000 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) 3 วัน
6515-038-0001/15 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ SCHILLER Argus 3 วัน
6515-038-0001/21 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) 3 วัน
6515-038-0001/38 เครื่อง Bedside Monitor 1408 - งานห้องผ่าตัด (OPR) 3 วัน