24,856
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 1

1,998
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 2

1,777
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 3

1,632
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 4

การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

แบ่งตามระดับความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการระบบส่งต่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของสถานพยาบาลที่เหมาะสม

24,856 คน

ความดันโลหิตสูง High normal

1,998 คน

ความดันโลหิตสูง Grade 1

1,777 คน

ความดันโลหิตสูง Grade 2

1,632 คน

ความดันโลหิตสูง Grade 3
ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มที่ 1
ความเสี่ยงต่ำ/ไม่มีโรคแทรกซ้อน
กลุ่มที่ 2
ความเสี่ยงปานกลาง/โรคแทรกระยะต้น*
กลุ่มที่ 3
ความเสี่ยงสูง/โรคแทรกซ้อนระยะกลาง*
กลุ่มที่ 4
มีโรคแทรกซ้อนเรื้อรังรุนแรง**
การควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือด
2,999
HbA1c < 7%
999
HbA1c 7.0 - 7.9%
999
HbA1c >= 8% หรือ
มี hypoglycemia >= 3 ครั้งต่อสัปดาห์
999
โรคแทรกซ้อน
ที่ไต
2,999
ไม่มี proteinuria, urine albumin/
creatinine ratio < 30 ไมโครกรัม/มก.
999
มี urine albumin/
creatinine ratio 30-300 ไมโครกรัม/มก.
999
มี urine albumin/creatinine ratio
> 300 ไมโครกรัม/มก.
หรือ eGFR 30-59 ml/min/1.73 m² และ
อัตราการลดลง < 7 ml/min/1.73 m²
999
eGFR 30-59 ml/min/1.73 m² และ
อัตราการลดลง >7 ml/min/1.73 m² หรือ
eGFR < 30 ml/min/1.73 m²
999
โรคแทรกซ้อน
ที่ตา
2,999
ไม่มี retinopathy
999
mild NPDR
999
moderate NPDR
หรือ VA ผิดปกติ
999
severe NPDR
PDR macular edema
999
โรคแทรกซ้อน
ที่เท้า
2,999
Protective sensation ปกติ
peripheral pulse ปกติ
999
มี peripheral neuropathy
peripheral pulse ลดลง
999
มีประวัติแผลที่เท้า
previous amputation
มี intermittent claudication
999
มี rest pain พบ gangrene
999
โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
2,999
ไม่มี hypertension
ไม่มี dyslipidemia
ไม่มีอาการของระบบหัวใจและหลอดเลือด
999
มี hypertension
และ/หรือ dyslipidemia
และควบคุมได้ตามเป้าหมาย
999
ควบคุม hypertension
และ/หรือ dyslipidemia
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
999
มี angina pectoris
หรือ CAD หรือ myocardial infarction
หรือ ผ่าตัด CABG
มี CVA มี heart failure
999

ปัจจัยเสี่ยง High normal
(SBP 130-139 หรือ DBP 85-89)
Grade 1 HT
(SBP 140-159 หรือ DBP 90-99)
Grade 2 HT
(SBP 160-179 หรือ DBP 100-109)
Grade 3 HT
(SBP >=180 หรือ DBP >=110)
ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น
2,999
ปกติ
999
ต่ำ
999
ปานกลาง
999
สูง
999
มีปัจจัยเสี่ยงอื่น 1-2 ข้อ
2,999
ต่ำ
999
ปานกลาง
999
ปานกลาง-สูง
999
สูง
999
มีปัจจัยเสี่ยงอื่น
ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
2,999
ต่ำ-ปานกลาง
999
ปานกลาง-สูง
999
สูง
999
สูง
999
TOD, CKD stage 3
หรือเป็นเบาหวาน
2,999
ปานกลาง-สูง
999
สูง
999
สูง
999
สูง-สูงมาก
999
Symptomatic CVD,
CKD stage >= 4
หรือเบาหวานที่มี TOD/RFs
2,999
สูงมาก
999
สูงมาก
999
สูงมาก
999
สูงมาก
999

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน chronic ตามที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คลิกดู

2973

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

50%
30%
20%

2520

โรคแทรกซ้อนที่ไต

40%
30%
20%
10%

2519

โรคแทรกซ้อนที่ตา

40%
30%
20%
10%

1488

โรคแทรกซ้อนที่เท้า

40%
30%
20%
10%

3355

โรคหัวใจและหลอดเลือด

40%
30%
20%
10%

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)